شعر و غزل عاشقانه, کافه شعر
سایر شاعران

ظهور چشمه ها

هنگامی که در وداع آوازها از دورترین نقطه ی دید نام تو را می خواندم احساس کردم که فریاد می زنی برگرد و وقتی به

ادامه