شعر عاشقانه قرارِ پنهان

شعر عاشقانه قرارِ پنهان

شعر عاشقانه قرارِ پنهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقل از تو که گذشت؛کار به قرار با قلبم کشیدبه گوشه ای فارغ از تو پناه بردیمدر دل شب…‌ــــــــپنهان آمده بودمهراسان رسیده بود…چشمانش میلرزیدو دستانش خیسِ اشک…شاید میدانستولی باید زبان خودم فاش میکرد…‌‌‌‌‌ــــــــ شعر عاشقانه قرارِ پنهان عقل از تو که گذشت؛کار به قرار با قلبم کشیدبه گوشه ای فارغ از […]