دارد نگاهم می کند دارم نگاهش را

دارد نگاهم می کند دارم نگاهش را

دارد نگاهم می کند دارم نگاهش را از زندگی تا مرگ می خواهم صدایش را دارد صدایم می کند دارم صدایت را : بیرون بکش از زندگی یا مرگ پايت را هر گوشه ای تنها تو را در ذهن ِ خود بستم دارم تلو… دارم تلو… از نیستی مستم الکل تمامم کرد و تنها در […]

ترانه عاشقانه فصل ِ غمگینی که زرد ست

ترانه عاشقانه فصل ِ غمگینی که زرد ست

فصل ِ غمگینی که زرد ست فصل ِ عاشق های تنها بی مخاطب مثل ِ پاییز زیر ِ بارون غرق ِ غم ها خش خش ِ برگاي خشک و نم نم ِ بارون ِ سردش عاشقی در زير ِ بارون لمس ِ اون دستاي سردش با تو پاييزم چه زیباست با تو پاییزم بهاره با […]