هنوز گر چه صدایت غریب و غمگین است ناصر حامدی

هنوز گر چه صدایت غریب و غمگین است ناصر حامدی

هنوز گر چه صدایت غریب و غمگین است بلند حرف بزن، گوش شهر سنگین است بلند حرف بزن ماه بی قرینه، ولی مراقب سخنت باش، شب خبرچین است مراقب سخنت باش و کم بگو از عشق شنیده ام که مجازات عشق سنگین است اگر به نام تو دستی به آسمان برخاست گمان مبر که دعا […]