مردن امر ساده ای ست و از زندگی کردن بسیار آسان تر است

مردن امر ساده ای ست نادر ابراهيمى

مردن امر ساده ای ست و از زندگی کردن بسیار آسان تر است مردن امر ساده ای ست و از زندگی کردن بسیار آسان تر است تمام خفقان مرگ در مقابل یک شک در مقابل یک حرص در مقابل یک ترس در مقابل یک کینه در مقابل یک عشق هیچ است مردن امر ساده ای […]