ولوله ی ساز با تو شد آغاز (پریزاد) مونا برزویی

ولوله ی ساز با تو شد آغاز مونا برزویی

ولوله ی ساز با تو شد آغاز (پریزاد) مونا برزویی ولوله ی ساز با تو شد آغاز محو عبور قافله ی ناز هلهله ی ماه ، چاره ی دلخواه ! پرنکش از من ، سلسله ی آه ! پریزادی و من دلتنگ تو نشسته به سازم آهنگ تو تو آشوب شهر خاموش من گرفت عطر […]