عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهان دار

عشق سوزان است

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهان دار عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم […]