گاهی چنان بدم که مبادا ببینی ام محمد علی بهمنی

گاهی چنان بدم

گاهی چنان بدم که مبادا ببینی ام محمد علی بهمنی گاهی چنان بدم که مبادا ببینی ام حتــی اگـــر به دیده رویــا ببینی ام من صورتم که به صورت شعرم شبیه نیست بر ایــن گمـــان مباش کـه زیبا ببینی ام شاعر شنیدنی ست ولی میل،میل ِ توست آمــاده_ای_کـه_بشنـــوی_ام_یا_ببینی_ام این واژه ها صراحت ِ تنهایـی من […]