دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها دلم گرفته دوباره برای بعضی ها نمی رود ز سر من هوای بعضی ها به ماه گفت شبی آفتاب گردانی برو که پر شدنی نیست جای بعضی ها چی ام؟ توار سیاهی به روی قاب زمان پر است حافظه ام از صدای بعضی ها غریب چون پسر نوح رانده […]