سفری سبکی دقایقی لحظه هایی

سفری سبکی دقایقی لحظه هایی

سفری سبکی دقایقی لحظه هاییدر انتظارم باش من کنار قایقمعمری صبویی عشقی نفسیبرای ما بودن باش تماما صادقملحظه ای اندیشه ای صفایی کلامیبه یاد من باش یا در ذهنتم غایبمقدمی رفتاری برخوردی روشیبه از این با من باش در عمق وجودت لایقمنمایی تصویری تابلویی زخاطرم باشمن بر این اوضاعت واقفمفرهاد گنجیه

کلمات گمشده

کلمات گمشده

کلمات گمشده در آغوش تو پیدا شدهاز صاحبش جدا شده در خلوتت مرحمی شدهکلامی جدا شده بامعنی کامل خود غریب شدهاندامهایی فروخته شدهبه قیمت چند کلام حراج شدهسیری سفری خطی رفته شدهبرای بهتر شدن کمتر شدهصحبتی از گل به گل کشیده شدههنجار زن بودن به تمسخر مردان گرفته شدهنشانی مسیری به موفقیت داده شدهراه رسیدن آن به گلبرگها […]

سپیده دم افکارم را پارو زد

سپیده دم افکارم را پارو زد

سپیده دم افکارم را پارو زدبرای کلامی مهری سلامی دوباره کاشتناز رویش افکار درونمکاجی بر افراشت همیشه سبزدر ناخودآگاهم نام خود را ستودنی نمودبرای همیشه من بودنمتلاشی برای بهتر شدنماز آخرین لحظه دیدارمظهوری ساخت برای افکار بهترمدوباره در نام خدا بودنماز خود بودنم در سپهر جاویدانشدیدار تازه نمودنمدر سرشت افکارم اخلاقمداشته هایم سبکمذره ای از […]

زیستن چشیدن گریستن آمیختن خود در لحظه ها

زیستن چشیدن گریستن آمیختن خود در لحظه ها

ر زیستن چشیدن گریستن آمیختن خود در لحظه هاشاد بودن آگاه بودن در غمهای خود به اندازه بودنخاطره عاطفه صاعقه افکار در هم و یکسان داشتنصیقل افکار قدرت ادراک خلق لحظه ها درک زندگی داشتنملودی کامل  سبکی رقصی لمسی برای عشقی تمام عیار داشتنضرب ریتم آهنگی ناب و کامل بر افراشته بر عرش لحظه ها […]

برای یک قلم کشیدن روی افکارمان

برای یک قلم کشیدن روی افکارمان

برای یک قلم کشیدن روی افکارمان ‘ برای عشق ساده در دلهایمان. برای روزگاری که نکو باشد در اجساممان‘ برای نگاهی که عاشقانه باشدچشمانمان. زندگی را باید ورای محبت گذراند‘ قلب خود را به او داده وزندگی را با قلب او گذراند. چشمان خود را بسته ودست به دست او دنیا را گذراند‘ نفس خود […]

به هر عشقی رسیدم که نرسیدم

به هر عشقی رسیدم که نرسیدم

به هر عشقی رسیدم که نرسیدم گوشه ای از قلبم را تازدم آنقدر کاغذ قلبم تا خورد مانند قایق تنهایی در رودخانه ها غرق شد رودخانه ها پراز قایق های پوچ کاغذی که نرسیده به آبشار بادست خودمان آن را پاره می کنیم اما این دست دسته خودم بودکه قایقم را مچاله میکرد و به […]

باید بگردیم به دنبال خودمان

باید بگردیم به دنبال خودمان

باید بگردیم  به دنبال خودمان که غرق احساسیم گشتن به دنبال خود که گم گشته در لحظه ایم باید جست و پیدا کرد خود بودن را باید رهائی پیدا کرد از حسرت نبودن باید خواسته هایمان را با لیوانی سر بکشیم تا بتوانیم از نو برایشان  لحظه شماری کنیم آیا برای رسیدن به آرزوئی نوآنکه […]