من خود دلم از مهر تو لرزید وگرنه فاضل نظری

من خود دلم از مهر تو لرزید وگرنه فاضل نظری

  من خود دلم از مهر تو لرزید وگرنه فاضل نظری   من خود دلم از مهر تو لرزید وگرنه تیرم به خطا می‌رود اما به هدر نه! دلخون‌ شده‌ی وصلم و لب‌های تو سرخ است سرخ است ولی سرخ‌تر از خون جگر، نه با هرکه توانسته کنار آمده دنیا با اهل هنر؟ آری! با […]