مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد از علی صفری

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد علی صفری مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد با تو آموخته ام عشق جنون هم دارد جبرئیل غزل پیچش اندام توأم دکمه در دکمه تنت حضرت مریم دارد باز با ارتش زیبایی تو درگیرم خط چشمت خبر از خط مقدم دارد بعد هر حادثه امداد رسانی رسم است لعنتی […]

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر علی صفری

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر علی صفری حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر چند سالی ست سراسر گله ام سخت نگیر غرق پاییز ترین فصل غم و اندوهم داغدار سفر چلچله ام سخت نگیر شانه شانه پرم از هق هق تنهایی و اشک سالها در گسل زلزله ام سخت نگیر حضرت فاصله […]