نوشته اند دلم را برای خون جگری علی اکبر لطیفیان از کافه شعر

نوشته اند دلم را برای خون جگری

نوشته اند دلم را برای خون جگری علی اکبر لطیفیان از کافه شعر نوشته اند دلم را برای خون جگری بدون گریه زمانه نمی شود سپری نیازمندِ تکامل ، به گریه محتاج است درخت آب ندیده نمی دهد ثمری دو فیض ، توشه ی راه سلوک عاشق هاست: توسل سحری و عنایت سحری هزار نافله […]