بانوی جفا پیشه و معشوق روانی علیرضا فراهانی

بانوی جفا پیشه و معشوق روانی

بانوی جفا پیشه و معشوق روانی علیرضا فراهانی بانوی جفا پیشه و معشوق روانی اصلا تو غلط میکنی دامن بتکانی! از شرق به غرب تا به شمال و خود تهران گفتند که تو عامل بحران جهانی جغرافی بین المللی ریخته در تو اهل سفرم، نیامدم چشم چرانی تاچین دو ابروی تو تا چین لبانت شاید […]