لبخند مرا بس بود ، لب منهدمم می کرد علیرضا آذر

لبخند مرا بس بود آغوش لهم می کرد

لبخند مرا بس بود آغوش لهم می کرد لبخند مرا بس بود آغوش لهم می کرد آن بوسه مرا میکشت لب منهدمم می کرد آن بوسه و آن آغوش قتاله و مقتل بود در سیر مرا کشتن این پرده اول بود هرکس غم خود را داشت هر کس سر کارش ماند من نشئه ی زخمی […]