چقدر خواب ببینم که مال من شده ای عسل کریمی

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای عسل کریمی چقدر خواب ببینم که مال من شده ای و شاه بیت غزل های لال من شده ای چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض جواب حسرت این چند سال من شده ای چقدر حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟ تو ناسروده ترین بیت فال من […]