شعر کودک در مورد زمین و محیط زیست

شعر کودک در مورد زمین و محیط زیست

دورخودش میگردهزمین ما که گردهقطب شمال و جنوباونجا هوا چه سردهکوه داره دریا دارهجنگل و صحرادارهزمین ما یه عالمکشور زیبا دارهخانم مربی میگهزمین خیلی بزرگهتو جنگل و تو بیششپر از شغال و گرگهاین توپ خیلی بزرگدوتا نیم کره دارهزمستون و تابستونبهار زیبا داره شاعر:علیرضاجاسبی