شبیه آینه ای که به نور وابسته است

شبیه آینه ای که به نور وابسته است

شبیه آینه ای که به نور وابسته است دلم به هرم نفس های روشنت بسته است به چپ نویسی ابیات من نگاه مکن که عشق علت ِاشعار دست و پا بسته است شبیه کشتی درهم شکسته ِعاشق ِتو به گل نشسته ولی نا امید ننشسته است بیا و شورِغزلهای کهنه ی من باش بیا که […]

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو سید مهدی نژاد هاشمی

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو سید مهدی نژاد هاشمی شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو و هر چه هست در این چارچوب یعنی تو بهانه داده به دستم دوگونه ی سیبت ! دعای حاجت اغفر ذنوب یعنی تو برقص تا که برقصد به عشق تو امواج نشاط مردم اهل جنوب یعنی تو […]