من آن درسم که روز امتحانش را نمیدانی سعید صاحب علم

من آن درسم که روز

من آن درسم که روز امتحانش را نمیدانی سعید صاحب علم من آن درسم که روز امتحانش را نمیدانی همان آهنگ زیبا که زبانش را نمیدانی مرا حل کرده ای پاسخ بدست آورده ای اما از این ارقام طولانی یکانش را نمیدانی نمازی بود در شهری میان راه دلبستن وضو داری ولی وقت اذانش را […]