سعید رستگارمند چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست

سعید رستگارمند چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست

سعید رستگارمند چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست   چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست گلهـــای دامن تـــو خـزان را بـــه هــم زده ست حل می شود تمـــام تنت در مسیر باد رقص تو باز نظم جهان را به هم زده ست لب های سرخ […]