زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی

زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی

زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است بر لب پر شور دریای شمالت خوشتر است چون نسیم پاک جنگلهای سر سبز شمال رقص پای دختران بی مثالت خوشتر است باد هرزه دست خود کوته کن از موی نگار پادشاه باد امشب دولت رو به […]

نی میزنی دف میزنی آتش به دنیا میزنی سعیده طباطبایی

نی میزنی دف میزنی

نی میزنی دف میزنی آتش به دنیا میزنی سعیده طباطبایی ﻧﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺩﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﺰﻥ ﺁﺗﺶ ﺗﻨﻢ،ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺎﺯ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﻦ، ﺑﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ، ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﯾﻠﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺰﻥ، ﺭﺣﻤﯽ ﻧﻤﺎ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪﻡ، […]