سجاد شیرازیان شعر با لبانت صلح کردم جنگ در سر داشتی

سجاد شیرازیان شعر با لبانت صلح کردم جنگ در سر داشتی

سجاد شیرازیان شعر سجاد شیرازیان شعر با لبانت صلح کردم جنگ در سر داشتی با لبانت صلح کردم،جنگ در سر داشتی ارتشی از زلف و با چشمت دو لشگر داشتی آفریدی، مومنم کردی، پیامت عشق بود جلوه هایی از خداوند و پیمبر داشتی رد شدی بازار عطاران شهرت سکه شد عطری از ترکیب مشک و […]