باورم شد که عاشقم شده ای از سجاد شهیدی

باورم شد که عاشقم شده ای

باورم شد که عاشقم شده ای باورم شد که عاشقم شده ای باورم شد که عاشقم شده ای شعر عاشقانه زیبا از سجاد شهیدی باورم شد که چشم ها مستند باورم نیست دیگر این هارا چشم هایت …دروغگو هستند خواستم تا برای من باشی … ماندنی نیستی … نخیر … برو … پیش مردت بمان […]