شعر کوتاه عاشقانه ساناز نجفی از کافه شعر

شعر کوتاه عاشقانه ساناز نجفی

شعر کوتاه عاشقانه ساناز نجفی از کافه شعر شعر کوتاه عاشقانه ساناز نجفی از کافه شعر صبحِ امروز وقتی داشتم چایی صبحانه را هم میزدم شنیدم که گوینده رادیو پرسید : “شما حاضرید برای کسی که دوست اش دارید چه کنید؟” فکر ام بی درنگ سمتِ تو رفت! این سوال را بار دیگر از خودم […]