بیهوده مرا از قفسِ عشق مترسان

بیهوده مرا از قفسِ عشق مترسان

بیهوده مرا از قفسِ عشق مترسان پروانه خودش حاصلِ یک پیله ی تنگ است بیت قفس را باز بگذار وبرو، شوقِ رهایی نیست که این مرغِ نشسته درقفس اصلا هوایی نیست بیت کنار پنجره کمتر بیا و مو پریشان کن من از پاییزِ موهایِ تو شاعر می شوم آخر بیت ناسور تر از زخمِ بدِ […]

برخیز،برای تو عسل آوردم

برخیز،برای تو عسل آوردم

برخیز،برای تو عسل آوردم یک مصرع ناب از غزل آوردم برخیز که چای و غزل و شیر وعسل باطعمِ نوازش وبغل آوردم ابوالفضل یحیایی

ابوالفضل یحیایی باران

ابوالفضل یحیایی

چندیست که دل بهانه ام باران است مضمون غزل ترانه ام باران است هرواژه ى شعرمن شمالی شده است امشب که عروس خانه ام باران است ابوالفضل یحیایی