ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است حسین مرادی از کافه شعر

ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است شعر عاشقانه حسین مرادی از کافه شعر

ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است حسین مرادی از کافه شعر ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است این دل حریف قفل معما نمیشود اسطوره میشدیم ولی بی تو شد محال با هرمنی که این دل من ما نمیشود دارم هوای برفی و در […]