آرام کسی رد شده اما ضربانش حسام بهرامی

آرام کسی رد شده اما ضربانش

آرام کسی رد شده اما ضربانش حسام بهرامی   آرام کسی رد شده اما ضربانش باید بنویسم غزلـی تا هیجانش… عطر خوش نعنــای تــــو در حلـقه‌ای از دود سرگیجه‌ی این شهر، من و نقش جهانش آواز بیاتی و چه خوب است که یک شب عریــــان بشوی در وسط جامـــه درانش از روی لب توست کــه […]