ای پر از عاطفه در قحط محبت با من جلیل صفربیگی

ای پر از عاطفه در قحط محبت با من

ای پر از عاطفه در قحط محبت با من جلیل صفربیگی ای پر از عاطفه در قحط محبت با من کاش می شد بگشایی سر صحبت با من هیچ کس نیست که تقسیم شود در اینجا درد تنهایی و بی برگی و غربت با من از خروشانی امواج نگاهت دیریست باد نگشوده لبش را به […]

جلیل صفربیگی اين سيب را چگونه دهانی نچيده است

جلیل صفربیگی اين سيب را چگونه دهانی نچيده است

جلیل صفربیگی اين سيب را چگونه دهانی نچيده است   اين سيب را چگونـــــه دهــــــانی نچيده است اين سيب را که اين همه سرخ و رسيده است سيبی کــــــه عکس عادت و قانون جاذبه سوی خودش تمام زمين را کشيده است بی شک کليد روضه ی رضوان به دست اوست آن باغبـــان کــــــه ميوه چنين […]