سال هزار و سيصد و هر سال سال توست امیر مرزبان

سال هزار و سيصد و هر سال سال توست

سال هزار و سيصد و هر سال سال توست امیر مرزبان سال هزار و سيصد و هر سال سال توست امیر مرزبان تقدير من رقم شده در زير فال توست مي پرسي اين غزل براي کدامين فرشته است؟ مي خندم! آي! خوب من! اين شرح حال توست غير از کلام و واژه چه دارم من […]

شعر های امیر مرزبان خنده هایت باغی از یاقوت و مروارید باز

شعر های امیر مرزبان

شعر های امیر مرزبان شعر های امیر مرزبان رو می تونید از کافه شعر بخونید. خنده هایت باغی از یاقوت و مروارید باز هی ببین این لحظه ماه مهربان خندید باز! هی ببین از پشت کوه ابروانت سر زده است دو ستاره، دو غزل!اصلاً دو تا خورشید، باز ابر گیسوی سیاعت تا که بالا می […]