روز دختر بر خانوم دختر من مبارک بااااااااااشه!

روز دختر

روز دختر بر خانوم دختر من مبارک بااااااااااشه! روز دختر شهزاده ی شیرین من! برخیز امروز روز توست، جادو باش! از پشت پستوی غزل، امشب بیرون بیا… زیباترین قو باش! با عشوه ای، لبریز کن تن را گیسو رها کن پر مسیر باد شالی بپیچان دور اندامت چون دختران ناز هندو باش! در چین چین […]