سایر شاعران

شیرین صفت

شیرین صفت شدند که فرهادمان کنند
تنها به وقت کوهکنی یادمان کنند

کنج لبانشان پر خشخاش تازه است
یک بوسه می دهند که معتادمان کنند

نوشته های مشابه

ما را به درس آتش و پروانه می برند
تا در چگونه سوختن استادمان کنند

از خاک ما نبود که بی سبزه مانده ایم
آبی نمی دهند که آبادمان کنند

هر بار قفل تازه تری بر قفس زدند
دیگر چه انتظار که آزادمان کنند

فرقی میان دانه ی ریز و درشت نیست
همواره کج نگاه به ابعادمان کنند
شعر از طاها جاویدخواه

شیرین صفت, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا