سایر شاعران

نقش تو

“خوشتر از نقس تو در خاطر محزونم نیست”

غیرِ تو در دل من كس نكند جا هرگز
مانده ام پای تو و پس نكشم پا هرگز

نوشته های مشابه

زندگی جز قفسی تنگ و ملال آور نيست
گر در آنَش نشود روی تو پيدا هرگز

منم و آرزوی وصل تو و هجری تلخ
با جهانی كه ندارد سر سودا هرگز

ماهِ من از تهِ دل بر غممان سير بخند
تا كه از غم نشود قامتمان تا هرگز

خوشتر از نقش تو در خاطر محزونم نيست
تا كه هستی نشوم بی كس وتنها هرگز

زندگی منظره ی ناب طلوع است و من
جز تو با كس نكنم ميل تماشا هرگز

به من ای هم قدم كوچه ی دل،دل بسپار
تا به انگشت ملامت نخورم پا هرگز

دست تقدير و قضا بهر گره اندازيست
گره از بخت كسی پس نكند وا هرگز

یا علي گو و به زانو بزن از همت دست
كه به جايی نرسد عذر و تمنا هرگز

با تو و عشق تو مشتاق شدم من به سفر
ورنه بی عشق تو و یکتنه جانا هرگز

نقش تو, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا