سایر شاعران

به ديوار مي خورد

به ديوار مي خورد
در
پنجره
درنمي رود گرِهِ نفس هايش

-درمي روم
با اره اي در رگ هايم
باران در خيس پياده رو مي بارد
در تاريك رديف درختان

نوشته های مشابه

با عينكي كه تويي
كدام روز را بياورم
شب از آب درنمي آيد

در
آمده است به ديوار برسد
به قفلي كه گاه ناگاه
كليدش را گم مي كند

-گم مي شوي در خودت
در درزي كه با هيچ سوزني…

اين سوزن
جز فرو رفتن در اسخوان
كار ديگري هم دارد
از : علی افشار

به ديوار مي خورد, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا