سایر شاعران

آماسِ سوداها…

آماسِ  سوداها…
در  پیچ و تاب  شکفتنم گاوگیجه  می روند
مثل  ابری که روی ماه  افتد
خطوط شقیقه ام از فرطِ سپیدی بسمت خیانت رفته اند
گویی مدام… 
فاحشه ای مرا می دُزدد!

.-.-.-.-.-.-.
ح.رزاس
*ترخانه –  ۹۷/۱/۷

نوشته های مشابه
آماسِ  سوداها…, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا