سایر شاعران

“فردا اگر آمد تو نبودی چه کنم من”

“فردا اگر آمد تو نبودی چه کنم من”

فردا اگر آمد تو نبودی چه کنم من
با دیگری در زمزمه بودی چه کنم من

نوشته های مشابه

با این همه غوغایی که در دور و بَرِ ماست
گر دادِ دلم را نَشِنودی چه کنم من

مثل همه درهایی که بر من نشدند باز
گر روی دلم در نگشودی چه کنم من

امروز و دو امروز و سه امروز،کَمَت بود؟
فردا هم اگر رُخ نَنِمودی چه کنم من

اینها به کنار ای همه ی جان و تنِ من
اُفتَد به تو گر چشم حسودی،چه کنم من ؟؟؟
از : واحد معظمی

“فردا اگر آمد تو نبودی چه کنم من”, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا