سایر شاعران

به راستی توکیستی

تورانه تنهامن بلکه، تمام فرشته هاوملائک، تمام اجنه هااوانسان ها ستایش میکنند،به راستی توکیستی که اینگونه تحسین همه رابرانگیختی؟؟؟مگرخداهمه راباخاک نیافرید،جنس توباچه خاکی است که باهمه فرق داری؟؟؟؟که چشمانت ،صدایت، خندیدنت
دل تمام مردم شهررابرده ودرارزوی نگاهت،تمام مردم جان میدهند؟؟؟؟به راستی توکیستی که باتن صدایت تمام انسان هاجان دوباره میگیرند وندای عاشقی سرمیدهند؟؟؟به راستی توکیستی ازکجاامده ای که هرپلک چشمانت حکم شاهرگ رادارد؟؟؟؟آخ امان از چشمانت…. میگویند قربانی کسانی که به چشمانت زل میزنندبیشترازقربانی های جنگ های جهانی است…توکیستی که درتمامی دل ها باچشمانت جنگ برپاکرده ای؟؟؟که هستی که باهرقدمت جهان زیرورومیشودواسمان باشوق برایت دف می زند ودرختان تازانوبرایت خم میشوند…گویی انهاهم تاب زل زدن به چشمان زیبایت راندارند…به راستی توکیستی دلبرزیبای سرزمین عاشقی کیستی؟؟؟؟

از : ساحل

نوشته های مشابه
به راستی توکیستی, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا