سایر شاعران

گاهی کم و گاه یک نفس می خواند

گاهی کم و گاه یک نفس می خواند
آواز به میل همه کس می خواند

بی شک که به یاد آسمان می افتد
وقتی که پرنده در قفس می خواند

نوشته های مشابه

محمدعلی ساکی

گاهی کم و گاه یک نفس می خواند, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا