سایر شاعران

موفقیت نگر

موفقیت نگر
منم رویای پرواز /منم نیکروز افرا/منم خوشبخت عالم/منم رویای مبهم/منم مثبت نگر دائم مکرر/منم رویای سردر گم به ندرت/منم ان خسته دیروز/منم ان موفق زبهر تجربه های دیروز/منم ان ساز خوش اهنگ امروز/منم ان موسیقی نجوا ز دیروز/منم ان ساز زیبای خوش اهنگ/که از دستان پر مهرم نشان است/منم ان زمزمه داّئم به وسعت/منم ان ذهن پرکارو موفق/منم ان حال خوب وپر ز اباد/منم ان سبزه سبزه پر ز سامان#منم ابادی امروز وهرروز/منم ان فکرو خوب و پرز مطلوب/منم ان با وفایی ان ز خواهان/همان انسانیت از بهر انسان/همان جاوید همان دائم همان حال همان گشته ز اصرار نگاه ها/هان رویای نیک فرجام امروز/که من ساختم درونم را ز هرروزم نیک و مطلوب
شاعر:رزیتا دغلاوی نژاد

موفقیت نگر, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا