سایر شاعران

خمپاره آنقدر در شهر تو بارید که استخوان سربازان مرده خاکستر شد

خمپاره
آنقدر در شهر تو بارید
که استخوان سربازان مرده
خاکستر شد

اما تو آنقدر
در مدار دلدارت چرخیدی
که دیوار برلین
فرو ریخت.

نوشته های مشابه

ابوالقاسم کریمی(فرزند زمین

خمپاره آنقدر در شهر تو بارید که استخوان سربازان مرده خاکستر شد, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا