سایر شاعران

ومی گویندرنگین کمان از گریه ابر وخنده خورشید در دل آسمان نقاشی میشود

ومی گویندرنگین کمان از گریه ابر وخنده خورشید در دل آسمان نقاشی میشود,معصوم, زیبامثل خنده یک کودک مثل قلب یک زن مثل دستان زمخت یک مرد مثل سوختن یک پروانه عاشق درشعله شمع مثل مردن ماهی در ته حوض از حسرت دل بستن یک پرنده مثل اهلی شدن یک روباه قرمزومثل خیلی چیزها,,, میچرخم درخیال آنگاه که قفس برایم خیلی تنگ میشود بال هایم دردمیکندبس که جایم تنگ است ,,میچرخم درخیال ومثل ها را با خود تصور میکنم گاهی باآنهاحرف هم میزنم,,, سرم گیج میرود زمین که میخورم باز میله های قفس را میبینم بال هایم دردمیکند اماروزی رها می شوم از این قفس وجود آنگاه لبخند خدا را می بینم ودیگربال هایم درد نمیکننددیگربه آنهانیازی ندارم من یک رنگین کمان زیبا میشوم.
از : فرزانه کشاورز 

ومی گویندرنگین کمان از گریه ابر وخنده خورشید در دل آسمان نقاشی میشود, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا