سایر شاعران

دست هایم ملتمس به آغوش کشیدن نوزاد بهار

دست هایم
ملتمس به آغوش کشیدن نوزاد بهار
وچشم هایم
کور انتظار
کمی مانده به وقت سجده صبح
وکم تر از آن
مانده تا فارغ شدن زمین
از نماز تاریکی
کاش
عصر امروز
درست بعد از خوردن چای
دربزنی
ویک بغل بهار برایم بیاوری.

#ویدا فردین فر

نوشته های مشابه
دست هایم  ملتمس به آغوش کشیدن نوزاد بهار, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا