سایر شاعران

” حقیقت همیشه تلخ است”

سکوت رازی دارد!

که هیچگاه نمی خندد

نوشته های مشابه

و گاهی . . .

گاهی که نه !

” حقیقت همیشه تلخ است”

# رعناابراهیمی فرد

” حقیقت همیشه تلخ است”, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا