سایر شاعران

تو همچون دیگران بی من سفَر کن

تو همچون دیگران بی من سفَر کن
بـــرایِ بــدرقــه مـــن را خـبــَـر کن

مســیری بهــتر از نقـشِ تنم نیست
تو هم ای بی وفـــا از من گــذَر کن

نوشته های مشابه

اگـــر از مــن دلــی رنجــــیده داری
به من با خشم و عصـیانَت نظَر کن

درخـــتِ مـــهرِ مــن بـــرگــی ندارد
از آن آتـــش بســـاز و پـُرشـَــرَر کن

اگـــر در دل غمـــی دیریـــنـه داری
دلــم را با غمَـــت زیـــر و زِبَـــر کن

طبیــب حــــال بیمارم تو هســـتی
به لطفِ خود جنــون را بی اثَر کن

#سینا_سجودی

تو همچون دیگران بی من سفَر کن, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا