غزلمهری مقدمی

روز من با مهر رویت تا شبانگاهان خوش است

روز من با مهر رویت تا شبانگاهان خوش است

خوابهایم ماه من وقت سحرگاهان خوش است

نوشته های مشابه

آبشار گیسوانت دستهایم را نوازش می کند

لهجه ات همچون نوای قمری بستان خوش است

ای که بر بام و در من چون کبوتر می پری

رقص شادت نازکانه بر لب ایوان خوش است

ناگهان بر هستی من آیه سان نازل شدی

بر تن شاخ سترون غنچه وباران خوش است

آرزو در آرزو جان میدهد وقتی برآید

صبح من با خنده ات، گلخنده ی جانان خوش است

از : مهری مقدمی 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا