قلبم هنوز جای توست باور نداری ؟

این حال زار من را خبر نداری ؟

تا کی به هجران تو تنهابسوزم؟

ای درد سخت دوری ،آخر نداری ؟حسین قویه