از خرید کردن با مردهای اطرافم لذت میبرم
نه اینکه گمان کنی
به خاطر هراسم از کم شدن موجودی کارت اعتباری ام است
راستش از چشمهای دریده ای که در حضورشان دزدیده میشود
از تکیه کاغذ مچاله شده در دست فروشنده
از زبان های مهار شده
از خنده های بی دغدغه
یا شاید هم از آن بازویی که در آغوشم آرام گرفته است
عجیب لذت میبرم
دروغ چرا؟/
گاهی هم از ابروهایی که سخت یکدیگر را در آغوش کشیده اند
#تمام-یک-زن-همین-است

از : گلناز شعبانی