تو را دوست دارم مرا دوست داری
تو هم دردلت مهرمن هست جاری

چه خوبست شیرین بیانم بپیچد
به گوشم طنین خوشاهنگ آری

دلم را نرنجان گل مهربانم
بکن خاطرم را ز تردید عاری

به عشق تو بود این غزل را سرودم
نگه دار شعر مرا یادگاری

سرانجام با لکنت و شرم گفتی
تو را دوست دارم مرا دوست داری

محمدعلی ساکی