سایر شاعرانغزل

غزل با نامت آغازی دگر داشت

*هنگامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
غزل      با      نامت        آغازی        دگر  داشت
شکوهی        دیگر      و      رازی  دگر  داشت

سیه        مستان    چشم        فتنه    کوشت
نگاه          دل            براندازی          دگر  داشت

نوشته های مشابه

لبت      با        بوسه ای          احیاگر          دل
مسیحا      گونه        اعجازی        دگر  داشت

نمک      پرورده ی        خوان        لب          تو
نشان      از      دست  و دلبازی  دگر  داشت

خیال        سرکش          آتش      پَرِ          من
در      آغوش      تو        پروازی    دگر  داشت

نهال          قامتتت      در      بوسه          باران
نثار    دل      گل        نازی        دگر    داشت

هوس    با      نغمه های      دلکش    عشق
به    احساس    من    ابرازی      دگر  داشت 

بزن  در  پرده    چنگ  امشب    که در گوش
سروش      عشق    آوازی      دگر    داشت

شهید      تیر        مژگان      تو          شاهد
که    این    هنگامه    جانبازی  دگر داشت.
عباس خوش عمل کاشانی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا