.*پدر عشق بسوزد ….
__________________
خواستم    شرح    جفاهای      تو  را بنویسم
مو    به    مو  آنچه به من  رفته جفا بنویسم

لرزش دست  و تپشهای دل    و  جاری  اشک
سدّ  راهم    شده    نگذاشته    تا    بنویسم   

پدر عشق    بسوزد    که    قلم    دستم داد
تا    خطاهای    تو را    جمله    سزا بنویسم

باید    از سر    بگذارم  گله هایی که مراست
و    به    دلخواه تو  بی جا  همه جا بنویسم

نارواها    که تو    در حقّ    دل  من    کردی
بشمارم    همه  را    لطف    و    روا بنویسم

بیت    بیت  غزل    دفتر    دل    را  هر شب
یا    بخوانم    به    تمنای    تو  ، یا بنویسم

شب قدری    که تو  در خاطر من  گل کردی
جزو      محبوب ترین    خاطره ها    بنویسم

سالها رفت  که  در  اول منظومه ی عشق
مانده ام  نام    تو    یا    نام  خدا  بنویسم

شرح این قصۀ جانسوزنه حرفیست که من
بر  ورق  پاره ی  هر  بی سر و پا بنویسم

دفتر  عمر  من  از  یاوه  سرایی  پر  شد
یارب  این  توبه ی  ناکرده  کجا بنویسم؟
عباس خوش عمل کاشانی.