سپیدفرهاد گنجینه

سفری سبکی دقایقی لحظه هایی

سفری سبکی دقایقی لحظه هایی
در انتظارم باش من کنار قایقم
عمری صبویی عشقی نفسی
برای ما بودن باش تماما صادقم
لحظه ای اندیشه ای صفایی کلامی
به یاد من باش یا در ذهنتم غایبم
قدمی رفتاری برخوردی روشی
به از این با من باش در عمق وجودت لایقم
نمایی تصویری تابلویی زخاطرم باش
من بر این اوضاعت واقفم
فرهاد گنجیه

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا